REGULAMIN  WEWNĘTRZNY  OBOWIĄZUJĄCY  OSOBY  PRZEBYWAJĄCE
 
 W  NIEPUBLICZNYM  ZAKŁADZIE  OPIEKI  ZDROWOTNEJ – SANATORIUM
 
UZDROWISKOWYM  ZWIĄZKU  NAUCZYCIELSTWA  POLSKIEGO
 
„NAUCZYCIEL”   W  SZCZAWNICY

 

1.

Do pobytu w Sanatorium upoważnione są osoby wskazane przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie odpowiedniego skierowania, bądź osoby, które wykupiły pobyty pełnopłatne, sanatoryjne lub wczasowo – wypoczynkowe, a także skierowane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie na turnusy rehabilitacyjne.

2.

Po przybyciu do Sanatorium skierowana osoba zostaje zameldowana, otrzymuje przydział pokoju, opłaca obowiązkową dopłatę za zakwaterowanie i wyżywienie (wysokość dopłat określa odpowiednie Rozporządzenie MZiOS), opłatę uzdrowiskową ustaloną przez Radę Miasta Szczawnica, przechodzi wstępne badanie lekarskie, zakończone ustaleniem metod i zakresu leczenia, przez lekarza prowadzącego.

3.

Osoby przebywające w Sanatorium mają prawo do korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w budynku zgodnie z ich przeznaczeniem i w czasie do tego właściwym.

4.

Na pobyty ze skierowaniem NFZ nie gwarantujemy pokoi jednoosobowych.

 

5.

O szczególną troskę apeluje się do wszystkich przebywających w Sanatorium jeśli chodzi o zachowanie czystości i higieny w budynku oraz w jego otoczeniu. Apelujemy również o rozsądne używanie energii elektrycznej i wody.

6.

Niedozwolone jest: samowolna zamiana pokoi, przenoszenie sprzętów do innych pomieszczeń lub wynoszenie wyposażenia z Sanatorium poza budynek.

7.

Badania lekarskie odbywają się:

    1. 
wstępne badanie, najpóźniej w 1-szej dobie po przyjęciu,
    2. kontrolne badanie minimum 2 razy w trakcie turnusu,
    3. końcowe badanie w okresie 24 godz. przed opuszczeniem Sanatorium.

8.

W razie potrzeby pacjent może zgłosić chęć wizyty u lekarza podczas codziennych wieczornych obchodów pielęgniarskich, bądź doraźnie w dyżurce pielęgniarskiej (pok. 107 – I p. tel. wew. 510). Sanatorium zapewnia 24 – godz. opiekę pielęgniarsko – lekarską w czasie trwania turnusów.

9.

Pacjenci pobierający zabiegi powinni ściśle stosować się do wskazań lekarskich oraz osób prowadzących zabiegi, jeśli chodzi o czas, miejsce, temperaturę i inne parametry każdego zabiegu, a także odpowiedniego czasu odpoczynku po zabiegu.

10.

Z uwagi na bezpieczeństwo p-poż. oraz możliwość dotarcia lekarza lub pielęgniarki w przypadkach nagłych zachorowań, pokoi nie należy zamykać od wewnątrz w godz.   22oo – 7oo.

11.

W godz. 22oo – 6oo w Sanatorium obowiązuje bezwzględna cisza nocna, należy w tym czasie ograniczyć zachowania powodujące zakłócenia możliwości wypoczynku i snu osób przebywających w budynku.

12.

Prosimy o przestrzeganie godzin spożywania posiłków oraz nie wynoszenie z jadalni naczyń i sztućców. W Sanatorium prowadzimy dietę zwykłą i lekkostrawną. Podczas wycieczek i przy wyjazdach końcowych można skorzystać z tzw. suchego prowiantu, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia zamiaru skorzystania z niego.

13.

W całym budynku, również na balkonach, tarasach i toaletach, obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

14.

W Sanatorium zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych oraz uprawianie gier hazardowych.

15.

Goście z zewnątrz mogą być przyjmowani przez pacjentów pod warunkiem zgłoszenia w recepcji nr pokoju i czasu trwania zaproszenia. Do godz. 2145 osoby niezameldowane powinny opuścić Sanatorium.

16.

Po godz. 22-iej pacjent powinien przebywać w swoim pokoju. Oglądanie TV po godz. 22-iej jest możliwe przy zachowaniu zasad ciszy nocnej.

17.

Udział w wycieczkach i innych imprezach połączonych z dużym wysiłkiem należy skonsultować z lekarzem prowadzącym, a powrót do Sanatorium winien nastąpić do godz. 2145.

18.

RECEPCJA czynna jest w godz. 6oo – 223o. Przy wychodzeniu z budynku klucze od pokojów należy zostawiać w recepcji, a przed opuszczeniem pokoju należy sprawdzić, czy zamknięte są okna, drzwi balkonowe, zakręcone krany i zgaszone światła.

 

19.

Osoby przebywające w Sanatorium zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa p-poż., zwłaszcza jeżeli chodzi o używanie grzałek, grzejników, żelazek itp. Prasowalnia mieści się na IVp. (pok. 426).

20.

Każda osoba przebywająca w Sanatorium powinna stosować się do powszechnie obowiązujących zasad współżycia w zakresie czystości, ciszy nocnej, używania sprzętów i urządzeń. W razie stwierdzenia braków sprzętu lub jego uszkodzenia bądź używania w sposób wykraczający poza normalne stosowanie, administracja Sanatorium będzie dochodzić odszkodowań za ewentualnie powstałe straty.

21.

Dla osób skierowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia doba kończy się o godz. 12-tej ostatniego dnia pobytu.

22.

Przed wyjazdem należy zwrócić przedmioty i sprzęty wypożyczone w Sanatorium, wziąć  z DZIAŁU  LECZNICTWA kartę wypisu z Sanatorium oraz zostawić klucze od pokoju w RECEPCJI.

23.

Uwagi, życzenia, propozycje, skargi dotyczące wszystkich aspektów funkcjonowania Sanatorium, pracy personelu można zgłaszać do Dyrektora w każdym dniu roboczym w godz.
10oo – 11oo w DZIALE  ADMINISTRACJI (IIp.).

24.

Sanatorium może również świadczyć usługi dodatkowe za które ceny określa Dyrektor Sanatorium w drodze zarządzenia wewnętrznego (treść zarządzenia do wglądu w recepcji lub administracji).

 

 

 

                                           ŻYCZYMY  MIŁEGO  POBYTU !

                            ZAPRASZAMY  PONOWNIE  DO  NAS !